ارکان شرکت توسعه آب آسیا

هیات مدیره

عضو هیات مدیره

امیدرضا طالشیان

o.taleshian@asiawaterco.com
عضو هیات مدیره

امید علی معیری

o.moayeri@asiawaterco.com
نایب رئیس هیات مدیره

محمدحسین نخعی

m.nakhaei@asiawterco.com
رئیس هیات مدیره

محمد علی جدی

m.jeddi@asiawaterco.com

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

نصرت خوش نیاز

n.khoshniaz@asiawaterco.com

پرسنل کلیدی

مدیر مالی و اقتصادی

محمد ولی عیدی

m.valieydi@asiawaterco.com
مدیر هماهنگی سایت بندرعباس

بهمن غلامپور

b.gholampour@asiawaterco.com
مدیر امور قراردادها

علیرضا کرمی

a.karami@asiawaterco.com
مدیر بهره برداری

منصور هوشمند

m.houshmand@asiawaterco.com
مدیر فنی، مهندسی و اجرائی

محمد جواد تقوی رشیدی زاده

j.taghavi@asiawaterco.com
رئیس دفتر مدیرعامل

مریم طلوعی

m.toloei@asiawaterco.com
مدیر HSE

رضا شاهی فر

r.shahifar@asiawaterco.com
مدیر بازرگانی و تدارکات

کرامت الله انصاری

K.ansari@asiawaterco.com
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

محمدرضا شباهنگ

m.shabahang@asiawaterco.com
مدیر منابع انسانی

حمید اسماعیلی پور

h.esmaeilipour@asiawaterco.com