ردیف اسامی سهامداران کد ملی/شناسه ملی تعداد سهام نوع سهام مبلغ اسمی هر سهم (ریال) جمع مبلغ سهام (ریال)
1 شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس 10320885247 32.399.994.999 با نام 1.000 32.399.994.999.000
2 شرکت بهره برداری و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس 10320899017 1000 با نام 1.000 1.000.000
3 آقای نصرت خوش نیاز 1000 با نام 1.000 1.000.000
4 آقای محمدحسین نخعی امرودی 1000 بانام 1.000 1.000.000
5 آقای امیدرضا طالشیان 1000 بانام  1.000 1.000.000
6 آقای امید علی معیری 1000 بانام  1.000 1.000.000
7 سایر 1 بانام 1.000 1.000
جمع 32.400.000.000 32.400.000.000.000