درباره ی پروژه

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در منطقه ای نیمه خشک و کم آب قرار دارد و در کنار پیشرفت همسایگان سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان و سایر کشورهای ثروتمند منطقه در تبدیل آب های شور دریاها به آب شیرین، اهمیت و ضرورت تأمین آب مورد نیاز توسعه و ارتقاء سطح زندگی افراد در جوامع انسانی مناطق جنوبی و مرکزی کشور و دستیابی کشور به مراحل پیشرفته تر، توسعه اقتصادی را برجسته تر می سازد.  آب و هوای گرم و خشک ناحیه مرکزی و جنوب شرقی ایران و همچنین با توجه به ضرورت توسعه صنایع معدنی محلی در این مناطق و بحران آب در کشور، سرمایه گذاری مشترکی جهت تولید آب شیرین از آب دریا به منظور مصارف صنعتی و شرب توسط سه شرکت صنعتی به نام های ذیل انجام شده است :

  1. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
  2. شرکت مس سرچشمه
  3. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

مشارکت های فوق شرکت های سهامی جهت نمک زدایی آب دریا در طول سواحل خلیج فارس و انتقال آب شیرین به مجتمع های صنعتی واقع در استان های کرمان و یزد به فاصله 800 کیلومتری از کارخانه آب شیرین کن و مصرف آب شرب استان هرمزگان تأسیس کرده اند.