01

خرداد

فراخوان عمومی مناقصه­ گران

فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه­ گران جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای به شماره 01-125 مربوط به تامین آنتراسیت دانه ­بندی­ شده پروژه آب­شیرین­ کن دریایی بندرعباس شرکت مهندسی توسعه ­آب ­آسیا درنظردارد جهت تامین و خرید حدود 2000 متر مکعب آنتراسیت دانه ­بندی ­شده به عنوان بخشی از مصالح فیلتر پروژه آب­ شیرین […]